پروژه ملی احداث تونل انتقال آب زاگرس
احداث تونل زاگرس
در دست اجرا
احداث تونل زاگرس
نوسود 2
نوسود
نوسود
کار فرما
شرکت منابع آب و نیروی ایران
فعالیت های اجرایی
احداث 1000 متر تونل به قطر حدود 6 متر
 
احداث 1000 متر گالری حفاری و تزریق
 
احداث بند انحرافی به طول 89 متر و ارتفاع 14 متر 
 
احداث شبکه آبرسانی به طول 150 کیلومتر
 
شفت قائم به عمق 140 متر و قطر 8 متر 
 
بتن ریزی: 31000 متر مکعب
 
آرماتوربندی: 3200 تن
 
خاکبرداری: 435000 متر مکعب
 
حفاری تونل: 75000 متر مکعب
 
حفاری و تزریق: 133000 متر طول 
 
اجرای خط انتقال و ایستگاه های پمپاژ: 150 کیلومتر
موقعیت جغرافیایی
کرمانشاه
توضیحات