پروژه راه آهن محور سالار شادمهر
راه آهن محور سالار شادمهر
در دست اجرا
موقعیت جغرافیایی
خراسان رضوی
پیمانکار اصلی
شرکت بین المللی ارسا ساختمان
توضیحات

تعداد خط : دو عدد

میزان تحمل بار محوری : 30 تن 

سرعت طرح : 160 کیلومتر در ساعت

طول خط : 25.891 کیلومتر+ ایستگاه شادمهر ( 1.145کیلومتر) +ایستگاه سالار (0.975 کیلومتر)

تأمین و اجرای ریل : 3385 تن

تهیه و اجرای تراورس : 47533 عدد

تهیه و اجرای سوزن و ادوات : 14 دستگاه

تعداد آبرو : 120 عدد 

تعداد پل : 4 عدد

آرماتوربندی : 1113 تن 

بتن ریزی : 14200 مترمکعب

خاکبرداری : 618 هزار مترمکعب

خاکریزی : 634 هزار مترمکعب 

سابگرید : 100 هزار مترمکعب 

قالب بندی : 40078 مترمربع