احداث زهکش زیرزمینی محور بلوار مدرس مسیر گلسرخ تا جانبازان
طول مسیر تونل : 320 متر
حفاری ولوله گذاری منهول : 140 متر
حفاری چاه آبکشی : 3785 متر
آرماتوربندی : 37 تن
حفاری : 3000 مترمکعب
بتن ریزی (تولید قطعات پیش ساخته ) : 215 مترمکعب

پروژه ها

احداث زهکش زیرزمینی محور بلوار مدرس مسیر گلسرخ تا جانبازان
طول مسیر تونل : 320 متر
حفاری ولوله گذاری منهول : 140 متر
حفاری چاه آبکشی : 3785 متر
آرماتوربندی : 37 تن
حفاری : 3000 مترمکعب
بتن ریزی (تولید قطعات پیش ساخته ) : 215 مترمکعب