احداث زهکش زیرزمینی محور بلوار مدرس مسیر گلسرخ تا جانبازان
پروژه احداث زهکش زیر زمینی مجاور ایستگاه شهید دستغیب به سمت میدان گلسرخ به سمت میدان ولی عصر به طول حدود 320 متر
در دست اجرا
کار فرما
شهرداری شیراز- سازمان قطار شهری شیراز و حومه
موقعیت جغرافیایی
شیراز
پیمانکار اصلی
شرکت بین المللی ارسا ساختمان
توضیحات
طول مسیر تونل : 320 متر
حفاری ولوله گذاری منهول : 140 متر
حفاری چاه آبکشی : 3785 متر
آرماتوربندی : 37 تن
حفاری : 3000 مترمکعب
بتن ریزی (تولید قطعات پیش ساخته ) : 215 مترمکعب