سد رودبال داراب

مشخصات پروژه : 

حفاری و تزریق: مجموعاً 107000 مترطول

پروژه ها

سد رودبال داراب

مشخصات پروژه : 

حفاری و تزریق: مجموعاً 107000 مترطول