پروژه ملی منطقه یک آزاد راه تهران – شمال(قطعه B2 )

مشخصات پروژه :

 

- اجرای عملیات راهسازی به طول 185+7 کیلومتر

- اجرای 5 دستگاه پل به دهانه های 30،35،40 متر به طول کل 750 متر

- حفاری تونل : 980 متر

- اجرای لاینینگ تونل : 2625 متر

- دیوارسازی : 2100 متر

- تحکیمات و تثبیت تراشه ها : 2500 متر

- بتن ریزی : 80000 مترمکعب

- خاکبرداری : 1880000 مترمکعب

- خاکریزی : 588700 مترمکعب

- آرماتوربندی : 7145000 مترمکعب

پروژه ها

پروژه ملی منطقه یک آزاد راه تهران – شمال(قطعه B2 )

مشخصات پروژه :

 

- اجرای عملیات راهسازی به طول 185+7 کیلومتر

- اجرای 5 دستگاه پل به دهانه های 30،35،40 متر به طول کل 750 متر

- حفاری تونل : 980 متر

- اجرای لاینینگ تونل : 2625 متر

- دیوارسازی : 2100 متر

- تحکیمات و تثبیت تراشه ها : 2500 متر

- بتن ریزی : 80000 مترمکعب

- خاکبرداری : 1880000 مترمکعب

- خاکریزی : 588700 مترمکعب

- آرماتوربندی : 7145000 مترمکعب