مجتمع فولاد خراسان

مشخصات پروژه :

خاکبرداری ( دستی و ماشینی ): 41000 مترمکعب

قالب بندی فلزی: 131500 مترمربع

آرماتوربندی: 4060 تن

بتن ریزی: 49000 مترمکعب

کارهای فولاد سنگین: 50 تن

پروژه ها

مجتمع فولاد خراسان

مشخصات پروژه :

خاکبرداری ( دستی و ماشینی ): 41000 مترمکعب

قالب بندی فلزی: 131500 مترمربع

آرماتوربندی: 4060 تن

بتن ریزی: 49000 مترمکعب

کارهای فولاد سنگین: 50 تن