سد مخزنی زمکان

مشخصات پروژه : 

ارتفاع سد: 65 متر

خاکبرداری بدنه : 502 مترمکعب

تونل انحراف: طول 310متر و به قطر 5 متر

راه دسترسی: به ظول 19 کیلومتر و عرض 7 متر

شامل زیرسازی، روسازی و آسفالت

راکفیل: 641000 مترمکعب

هسته رسی: 157000 مترمکعب

زهکش: 35000 مترمکعب

ریپ رپ: 28000 مترمکعب

طول تونل انحراف آب: 290 متر

بتن ریزی: 30000 متر

آرماتوربندی: 1500 تن

قالب بندی: 16000 مترمربع 

حفاری و تزریق:70000 مترطول

پروژه ها

سد مخزنی زمکان

مشخصات پروژه : 

ارتفاع سد: 65 متر

خاکبرداری بدنه : 502 مترمکعب

تونل انحراف: طول 310متر و به قطر 5 متر

راه دسترسی: به ظول 19 کیلومتر و عرض 7 متر

شامل زیرسازی، روسازی و آسفالت

راکفیل: 641000 مترمکعب

هسته رسی: 157000 مترمکعب

زهکش: 35000 مترمکعب

ریپ رپ: 28000 مترمکعب

طول تونل انحراف آب: 290 متر

بتن ریزی: 30000 متر

آرماتوربندی: 1500 تن

قالب بندی: 16000 مترمربع 

حفاری و تزریق:70000 مترطول