سد مخزنی زمکان
احداث سد، سازه های هیدرولیکی، تاسیسات وابسته و راه دسترسی به ساختگاه سد
پایان یافته
کار فرما
شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه
موقعیت جغرافیایی
کرمانشاه 30 کیلومتری کرند
پیمانکار اصلی
شرکت بین المللی ارسا ساختمان
توضیحات

مشخصات پروژه : 

ارتفاع سد: 65 متر

خاکبرداری بدنه : 502 مترمکعب

تونل انحراف: طول 310متر و به قطر 5 متر

راه دسترسی: به ظول 19 کیلومتر و عرض 7 متر

شامل زیرسازی، روسازی و آسفالت

راکفیل: 641000 مترمکعب

هسته رسی: 157000 مترمکعب

زهکش: 35000 مترمکعب

ریپ رپ: 28000 مترمکعب

طول تونل انحراف آب: 290 متر

بتن ریزی: 30000 متر

آرماتوربندی: 1500 تن

قالب بندی: 16000 مترمربع 

حفاری و تزریق:70000 مترطول