نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان

مشخصات پروژه:

خاکبرداری: مجموعاً 330000 مترمکعب

خاکریزی : 120000 مترمکعب 

بتن ریزی: 40000 مترمکعب 

آرماتوربندی: 3500 تن

قالب بندی: 82000 مترمربع

کارهای فولادی سنگین : 350 تن 

کارهای آلمینیومی : 25000 مترمربع 

تهیه و اجرای بتن آسفالتی : 410000 مترمربع 

و کلیه عملیات تاسیساتی ( الکتریکال و مکانیکال )

 


پروژه ها

نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان

مشخصات پروژه:

خاکبرداری: مجموعاً 330000 مترمکعب

خاکریزی : 120000 مترمکعب 

بتن ریزی: 40000 مترمکعب 

آرماتوربندی: 3500 تن

قالب بندی: 82000 مترمربع

کارهای فولادی سنگین : 350 تن 

کارهای آلمینیومی : 25000 مترمربع 

تهیه و اجرای بتن آسفالتی : 410000 مترمربع 

و کلیه عملیات تاسیساتی ( الکتریکال و مکانیکال )