زیرگذر و تونل امیر کبیر

مشخصات پروژه:

ساختمان تونل به قطرتقریبی 11.5 متر و طول 2391 متر

پروژه ها

زیرگذر و تونل امیر کبیر

مشخصات پروژه:

ساختمان تونل به قطرتقریبی 11.5 متر و طول 2391 متر