ساختمان مسکونی ماهشهر

مشخصات پروژه:

- ساختمان 5 طبقه ( شامل 1 طبقه پارکینگ و 4 طبقه روی آن )

- اسکلت فلزی

- پنجره های UPVC

- هر طبقه دارای سیستم سرمایش و گرمایش مجزا

پروژه ها

ساختمان مسکونی ماهشهر

مشخصات پروژه:

- ساختمان 5 طبقه ( شامل 1 طبقه پارکینگ و 4 طبقه روی آن )

- اسکلت فلزی

- پنجره های UPVC

- هر طبقه دارای سیستم سرمایش و گرمایش مجزا