ساختمان تجاری - مسکونی چشم انداز رامسر

مشخصات پروژه:

ساختمان 13 طبقه تجاری - مسکونی

زیربنا: 13850 مترمربع

فضای تجاری: 4180 مترمربع

فضای مسکونی: 5650 مترمربع

فضای عمومی،خیابان و پارکینگ: 3750 مترمربع

پروژه ها

ساختمان تجاری - مسکونی چشم انداز رامسر

مشخصات پروژه:

ساختمان 13 طبقه تجاری - مسکونی

زیربنا: 13850 مترمربع

فضای تجاری: 4180 مترمربع

فضای مسکونی: 5650 مترمربع

فضای عمومی،خیابان و پارکینگ: 3750 مترمربع