شرکت مهندسی و توسعه گاز

مشخصات پروژه :

کارهای فولادی سنگین: 366 تن 

آرماتوربندی: 308 تن

قالب بندی: 10660 مترمربع

بتن درجا: 7230 مترمکعب

آجرکاری: 14850 مترمربع

پروژه ها

شرکت مهندسی و توسعه گاز

مشخصات پروژه :

کارهای فولادی سنگین: 366 تن 

آرماتوربندی: 308 تن

قالب بندی: 10660 مترمربع

بتن درجا: 7230 مترمکعب

آجرکاری: 14850 مترمربع