پل رودخانه جراحی

مشخصات پروژه:

1- اجرای فونداسیون با 24 شمع درجا

2- حفاری: 60000 مترمکعب

3- اساس و زیر اساس: 24000 مترمکعب

4- بتن مسلح: 45000 مترمکعب

پروژه ها

پل رودخانه جراحی

مشخصات پروژه:

1- اجرای فونداسیون با 24 شمع درجا

2- حفاری: 60000 مترمکعب

3- اساس و زیر اساس: 24000 مترمکعب

4- بتن مسلح: 45000 مترمکعب