سد خدا آفرین

مشخصات پروژه:

حفاری و تزریق مجموعاً 12000 مترطول 

پروژه ها

سد خدا آفرین

مشخصات پروژه:

حفاری و تزریق مجموعاً 12000 مترطول