مجتمع پتروشیمی کارون

مشخصات پروژه:

ساخت 2500 شمع بتنی پیش ساخته با طول 25 متر و مقطع 40*40 سانتی متر

پروژه ها

مجتمع پتروشیمی کارون

مشخصات پروژه:

ساخت 2500 شمع بتنی پیش ساخته با طول 25 متر و مقطع 40*40 سانتی متر