سد دوستی

مشخصات پروژه:

حفاری و تزریق مجموعاً 14000 مترطول

پروژه ها

سد دوستی

مشخصات پروژه:

حفاری و تزریق مجموعاً 14000 مترطول