مجتمع پتروشیمی غدیر

مشخصات پروژه:

ساخت 71500 متر شمع بتنی پیش ساخته

پروژه ها

مجتمع پتروشیمی غدیر

مشخصات پروژه:

ساخت 71500 متر شمع بتنی پیش ساخته