سد چشمه سراب

مشخصات پروژه:

حفاری و تزریق مجموعاً 10000 مترطول

پروژه ها

سد چشمه سراب

مشخصات پروژه:

حفاری و تزریق مجموعاً 10000 مترطول