پتروشیمی فن آوران

مشخصات پروژه:

ساخت و کوبش 3100 شمع بتنی پیش ساخته به طول 12 - 25 متر با مقاطع 35*35، 40*40 و 50*50 سانتی متر

پروژه ها

پتروشیمی فن آوران

مشخصات پروژه:

ساخت و کوبش 3100 شمع بتنی پیش ساخته به طول 12 - 25 متر با مقاطع 35*35، 40*40 و 50*50 سانتی متر