منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تکیه گاه خطوط لوله خوراک و محصول

مشخصات پروژه:

- ساخت 8800 اسلیپر بتنی پیش ساخته 1.5 متری و 2 متری

پروژه ها

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تکیه گاه خطوط لوله خوراک و محصول

مشخصات پروژه:

- ساخت 8800 اسلیپر بتنی پیش ساخته 1.5 متری و 2 متری