پتروشیمی فجر طرح یوتیلیتی متمرکز

مشخصات پروژه:

ساخت و کوبش 17700 شمع بتنی پیش ساخته با طول 30-24 متر و مقطع 30*30 و 40*40 سانتی متر

تخریب سر شمع ها

پروژه ها

پتروشیمی فجر طرح یوتیلیتی متمرکز

مشخصات پروژه:

ساخت و کوبش 17700 شمع بتنی پیش ساخته با طول 30-24 متر و مقطع 30*30 و 40*40 سانتی متر

تخریب سر شمع ها