خط 2 مترو تهران
اجرای عملیات تزریق سه گانه قطعه P2K4 - S2
پایان یافته
کار فرما
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
موقعیت جغرافیایی
خط 2 مترو تهران
توضیحات

مشخصات پروژه:

هم گرایی سنجی 5 نقطه ای با پایش قبل و بعد از تزریق

حفاری تزریق: مجموعاً 70000 مترطول