خط 2 مترو تهران

مشخصات پروژه:

هم گرایی سنجی 5 نقطه ای با پایش قبل و بعد از تزریق

حفاری تزریق: مجموعاً 70000 مترطول

پروژه ها

خط 2 مترو تهران

مشخصات پروژه:

هم گرایی سنجی 5 نقطه ای با پایش قبل و بعد از تزریق

حفاری تزریق: مجموعاً 70000 مترطول