سد مخزنی قوچم

مشخصات پروژه:

ارتفاع سد: 42 متر

حجم مخزن: 64 میلیون مترمکعب

سرریز: بتنی آزاد به طول 135 متر

خاکبرداری: مجموعاً 3،303،000 مترمکعب

خاکریزی: 2،989،000 مترمکعب

بتن ریزی: 11000 مترمکعب

آرمتوربندی: 280 تن

سازه انحراف آب: 2 لوله فلزی به قطر 2 متر و طول 328 متر 

پروژه ها

سد مخزنی قوچم

مشخصات پروژه:

ارتفاع سد: 42 متر

حجم مخزن: 64 میلیون مترمکعب

سرریز: بتنی آزاد به طول 135 متر

خاکبرداری: مجموعاً 3،303،000 مترمکعب

خاکریزی: 2،989،000 مترمکعب

بتن ریزی: 11000 مترمکعب

آرمتوربندی: 280 تن

سازه انحراف آب: 2 لوله فلزی به قطر 2 متر و طول 328 متر