سیستم انتقال آب رودخانه دیره به دریاچه سد زاگرس

مشخصات پروژه:

طول تونل: 3 کیلومتر

طول کانال : 3 کیلومتر

 

پروژه ها

سیستم انتقال آب رودخانه دیره به دریاچه سد زاگرس

مشخصات پروژه:

طول تونل: 3 کیلومتر

طول کانال : 3 کیلومتر