سیستم انتقال آب رودخانه دیره به دریاچه سد زاگرس
مشارکت ارسا ساختمان - سپانو
پایان یافته
کار فرما
سازمان آب منطقه ای کرمانشاه
موقعیت جغرافیایی
استان کرمانشاه - شهرستان سر پل ذهاب
توضیحات

مشخصات پروژه:

طول تونل: 3 کیلومتر

طول کانال : 3 کیلومتر