نیروگاه فجر 2

مشخصات پروژه:

ساخت و کوبش 9600 متر شمع بتنی پیش ساخته نیروگاه فجر 2 

پروژه ها

نیروگاه فجر 2

مشخصات پروژه:

ساخت و کوبش 9600 متر شمع بتنی پیش ساخته نیروگاه فجر 2