کشتارگاه صنعتی رشت

مشخصات پروژه:

اجرای سازه و کارهای مکانیکی و الکتریکی

 

پروژه ها

کشتارگاه صنعتی رشت

مشخصات پروژه:

اجرای سازه و کارهای مکانیکی و الکتریکی