مجتمع پتروشیمی شیراز واحد آمونیاک و اوره سوم

مشخصات پروژه:

ساخت و کوبش 8150 شمع بتنی پیش ساخته مجموعاً به طول 79700 متر

پروژه ها

مجتمع پتروشیمی شیراز واحد آمونیاک و اوره سوم

مشخصات پروژه:

ساخت و کوبش 8150 شمع بتنی پیش ساخته مجموعاً به طول 79700 متر