کارخانه لوله سازی گروه صنعتی سدید

مشخصات پروژه:

عملیات خاکی، اجرای بتن سبک، قالب بندی و اجرای بتن مسلح

ساخت حوضچه های ذخیره آب

اجرای اساس و زیراساس خط آهن به طول 34 متر

ساخت و کوبش 500 شمع بتنی پیش ساخته با طول 15 متر و مقطع 40*40 سانتی متر

تخریب سر شمع ها 

پروژه ها

کارخانه لوله سازی گروه صنعتی سدید

مشخصات پروژه:

عملیات خاکی، اجرای بتن سبک، قالب بندی و اجرای بتن مسلح

ساخت حوضچه های ذخیره آب

اجرای اساس و زیراساس خط آهن به طول 34 متر

ساخت و کوبش 500 شمع بتنی پیش ساخته با طول 15 متر و مقطع 40*40 سانتی متر

تخریب سر شمع ها