نیروگاه گازی آبادان

مشخصات پروژه:

ساخت و کوبش 992 شمع بتنی پیش ساخته با طول 24 متر مقطع 40*40 سانتی متر

تخریب سر شمع ها

پروژه ها

نیروگاه گازی آبادان

مشخصات پروژه:

ساخت و کوبش 992 شمع بتنی پیش ساخته با طول 24 متر مقطع 40*40 سانتی متر

تخریب سر شمع ها