طرح پایین انداختن سطح آب زیر زمینی شیراز
مسیر اصلی محور خاتون
پایان یافته
کار فرما
شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
موقعیت جغرافیایی
شیراز
توضیحات

مشخصات پروژه:

لوله گذاری لوله بتن مسلح به قطر 1400 میلیمتر به طول 1600 متر

حفاری زهکش اصلی به طول 13 کیلومتر 

اجرای ابنیه های بتنی طرح