طرح و اجرای زیرگذر جوادیه

مشخصات پروژه :

طرح و ساخت پروژه زیرگذر حوادیه شامل :

1- اجرای سازه و سیویل پل و زیرگذر جوادیه

2- تخریب پل قدیم جوادیه

3- اجرای پل عابر پیاده رو حداقل به عرض 3 متر

پروژه ها

طرح و اجرای زیرگذر جوادیه

مشخصات پروژه :

طرح و ساخت پروژه زیرگذر حوادیه شامل :

1- اجرای سازه و سیویل پل و زیرگذر جوادیه

2- تخریب پل قدیم جوادیه

3- اجرای پل عابر پیاده رو حداقل به عرض 3 متر