طرح آمونیاک سوم رازی
ساخت و کوبش شمع های بتنی پیش ساخته
پایان یافته
کار فرما
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
موقعیت جغرافیایی
ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
توضیحات

مشخصات پروژه:

ساخت و کوبش 800 شمع بتنی پیش ساخته با طول 30 - 15 متر و مقطع 40*40 سانتی متر