طرح آمونیاک سوم رازی

مشخصات پروژه:

ساخت و کوبش 800 شمع بتنی پیش ساخته با طول 30 - 15 متر و مقطع 40*40 سانتی متر

پروژه ها

طرح آمونیاک سوم رازی

مشخصات پروژه:

ساخت و کوبش 800 شمع بتنی پیش ساخته با طول 30 - 15 متر و مقطع 40*40 سانتی متر