نیروگاه فجر 2

مشخصات پروژه:

خاکبرداری: 3150 مترمکعب

آرماتوربندی: 380 تن

قالب بندی: 8500 مترمربع

بتن ریزی: 2200 مترمکعب

آجرکاری: 4300 مترمربع

 

پروژه ها

نیروگاه فجر 2

مشخصات پروژه:

خاکبرداری: 3150 مترمکعب

آرماتوربندی: 380 تن

قالب بندی: 8500 مترمربع

بتن ریزی: 2200 مترمکعب

آجرکاری: 4300 مترمربع