نیروگاه فجر 2
احداث ساختمان کنترل و پست GIS
پایان یافته
کار فرما
شرکت توسعه پست های فشارقوی پارسیان
موقعیت جغرافیایی
ماهشهر سایت 3 منطقه اقتصادی پتروشیمی
توضیحات

مشخصات پروژه:

خاکبرداری: 3150 مترمکعب

آرماتوربندی: 380 تن

قالب بندی: 8500 مترمربع

بتن ریزی: 2200 مترمکعب

آجرکاری: 4300 مترمربع