کارخانه روغن کشی خرمشهر

مشخصات پروژه:

تهیه 900 شمع بتنی پیش ساخته در محل کارخانه روغن کشی خرمشهر

پروژه ها

کارخانه روغن کشی خرمشهر

مشخصات پروژه:

تهیه 900 شمع بتنی پیش ساخته در محل کارخانه روغن کشی خرمشهر