کارخانه روغن کشی خرمشهر
تهیه شمع های بتنی پیش ساخته (درقالب 2 قرارداد)
پایان یافته
کار فرما
توسعه طرحهای صنعتی فن آوران پارسیان
موقعیت جغرافیایی
خرمشهر
توضیحات

مشخصات پروژه:

تهیه 900 شمع بتنی پیش ساخته در محل کارخانه روغن کشی خرمشهر