مجتمع فولاد خوزستان

مشخصات پروژه:

تهیه و ساخت 2930 عدد شمع بتنی پیش ساخته کارخانه نورد ورق عریض در قالب 2 قرارداد 

اجرای عملیات سیویل و سازه های اسکلت بتنی کارخانه نورد ورق عریض در قالب 3 قرارداد

پروژه ها

مجتمع فولاد خوزستان

مشخصات پروژه:

تهیه و ساخت 2930 عدد شمع بتنی پیش ساخته کارخانه نورد ورق عریض در قالب 2 قرارداد 

اجرای عملیات سیویل و سازه های اسکلت بتنی کارخانه نورد ورق عریض در قالب 3 قرارداد