سد سلمان فارسی

مشخصات پروژه: 

حفاری و تزریق: مجموعاً 410،000 مترطول

پروژه ها

سد سلمان فارسی

مشخصات پروژه: 

حفاری و تزریق: مجموعاً 410،000 مترطول