سد سلمان فارسی
عملیات حفاری و تزریق (درقالب 2 قرارداد)
پایان یافته
کار فرما
شرکت پیماب
موقعیت جغرافیایی
استان فارس - شهرستان قیر
توضیحات

مشخصات پروژه: 

حفاری و تزریق: مجموعاً 410،000 مترطول