پروژه یادآوران CTEP

مشخصات پروژه:

7 هزار عدد شمع بتنی پیش ساخته در مقطع 40*40 به طول تقریبی 180،000 هزار مترطول

پروژه ها

پروژه یادآوران CTEP

مشخصات پروژه:

7 هزار عدد شمع بتنی پیش ساخته در مقطع 40*40 به طول تقریبی 180،000 هزار مترطول