برج مسکونی 29 طبقه بابلسر
حفاری و بتن ریزی شمع ها و اجرای فونداسیون
پایان یافته
پیمانکار اصلی
سرکت بین المللی ارسا ساختمان