بیانیه ارزشها

   شرکت بین‌المللی ارسا ساختمان با اعتقاد به ارزش‌های الهی و در هماهنگی با سنت‌های هستی در کلیه فعالیت‌های خود کرامت انسانی را محترم شمرده و به آن ارج می‌نهد.

براین باوریم که «صداقت و درستی»، «وفای به عهد و امانت داری» و «رعایت قوانین و مقررات» ارکان اعتمادآفرین همکاری ارسا با تمام ذی‌نفعان است.  

    ارسا خود را در قبال کارفرمایان «پاسخگو» می‌داند و در فرایند ارائه خدمت به ایشان از هرگونه راهنمایی و انتقال دانش و تجربه در حد بضاعت خویش دریغ نخواهد کرد.

ارسا نه تنها خود را به رعایت استانداردها و توافقات کیفی تعهد شده ملزم می‌داند، بلکه به لحاظ حرفه‌ای در اجرای پروژه‌ها، بهبودهای کیفی ممکن را به کارفرمایان پیشنهاد می‌دهد. براین باور به «نهادینه شدن کیفیت در کل زنجیره ارزش ارائه خدمات» و «بهبود مستمر در فرآیندهای کسب و کار خود» می‌اندیشد.

    در ارسا، «یادگیری» در ابعاد فردی و سازمانی یک باور و «نوآوری» یک ارزش ویژه است. براین اساس، ارسا خود را پیشاهنگ ورود به عرصه پروژه هایی میداند که نیازمند بومی سازی فناوری است.

    کارکنان منابع حیاتی و سرمایه‌های اصلی ارسا هستند. ارسا در عین اعتقاد به انگیزش و خشنـودی کارکنـان، در یک همکـاری پایدار به «سلامت و ایمنی» و «رشد و تعالی » ایـشان می‌اندیشد.

    ارسا به سودآوری بلندمدت در چارچوب «اهداف و منافع ملی» و «ارزشهای سازمانی خود» می نگرد و شهرت و اعتبار خویش نزد ذی‌نفعان را منشاء پایداری آن می داند.

    فعالیت‌های ارسا همواره در «رشد و شکوفایی سرمایه ملی» ارزش آفرین خواهد بود. همچنین با اعتقاد به مسؤلیت‌های اجتماعی، ارسا خود را به «حفظ محیط زیست» متعهد می‌داند.

   «اعتبار نام و نشان ارسا در جامعه حرفه‌ای کسب و کار عمران در «کیفیت»، «تحویل به هنگام»، «قابلیت اعتماد» و «سرآمدی» تجلی خواهد یافت.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بین المللی ارسا ساختمان می باشد.