زمینه فعالیت

- سد و سازه های وابسته و شبکه های انتقال آب و زهکش

- ساخت و کوبش شمع های پیش ساخته و اجرای شمع های درجا

- انجام عملیات حفاری و تزریق

- احداث راه، پل، تونل و سازه های مربوطه

- اجرای پروژه های صنعتی

ساخت مخازن دو جداره بتنی ذخیره LNG و LPG

- ساخت و تعمیرات اسکله و آبگیر

- اجرای پروژه های آماده سازی

- گودبرداری تخصصی و پایدارسازی دیواره های گود

 

زمینه فعالیت