بستر سازی نیروگاه سیکل ترکیبی هرمزان

مشخصات پروژه :

 

- خاکبرداری : 31،000 مترمکعب

- خاکریزی : 170،000 مترمکعب

- اجرای شمع بخش گاز و مشترکات نیروگاه به متراژ کلی 8000 متر (534 شمع 15 متری)

پروژه ها

بستر سازی نیروگاه سیکل ترکیبی هرمزان

مشخصات پروژه :

 

- خاکبرداری : 31،000 مترمکعب

- خاکریزی : 170،000 مترمکعب

- اجرای شمع بخش گاز و مشترکات نیروگاه به متراژ کلی 8000 متر (534 شمع 15 متری)