هیات مدیره

 علی ابوالحسنی  مدیر عامل

ابوالحسنی 

 بهزاد محقق حضرتی               رئیس هیات مدیره

مهندس حضرتی

 سید جمال الدین فاطمی جهرمی  نایب رئیس هیات مدیره

مهندس فاطمی

 ساجده محقق حضرتی  عضو هیات مدیره

ساجده حضرتی

نرگس محقق حضرتی  عضو هیئت مدیره

نرگس حضرتی

ناصر هاشم پور   عضو هیئت مدیره

ناصر هاشم پور

 سید عبدالرضا فاطمی  عضو هیات مدیره ( علی البدل )

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بین المللی ارسا ساختمان می باشد.