کاتالوگ
» درباره ارسا » خط مشی ایمنی و بهداشت

خط مشی ایمنی و بهداشت

 مدیریت ارسا به سلامتی و ایمنی اعتقاد دارد.
 
بنابراین:
    منابع انسانی بزرگ‌ترین سرمایه شرکت است و مردم حق دارند در محیطی ایمن کار کنند که خطری سلامتی آنها را تهدید نکند.
  شرکت در پیش‌فرض‌های خود، سلامتی و ایمنی را هم‌تراز سایر اهداف شرکت می‌بیند.
مدیریت تصدیق می‌کند که وظیفه دارد تا حد امکان نسبت به سلامتی و ایمنی تمام افرادی که به هر طریقی از انجام فعالیت‌های شرکت اثر می‌پذیرند اطمینان حاصل کند و به عنوان مدیرعامل، اینجانب مسئولیت کلی سلامتی و ایمنی را در ارسا به عهده دارم.
  حوادث می‌تواند با استفاده از مدیریت ریسک پیشگیری شود. این مبنای فلسفی کار ماست.
ما باید برای استقرار، اجرا و نظارت بر سیستم مدیریت ایمنی و سلامت متناسب با نوع فعالیت شرکت و مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی تلاش نماییم، مدیریت سلامتی و ایمنی یک جزء لازم از مدیریت جامع در تمام سطوح است.
  ما باید منابع لازم برای اجرای این سیاست را فراهم و به‌روز نماییم.
    مسئولیت فردی سلامتی و ایمنی تمام اشخاص باید تعریف و تعیین شود و از هر کس باید خواسته شود که برای اجرای مسئولیت‌هایش اهتمام ورزد.
آموزش به عنوان زیر بنای استقرار هر سیستمی نیاز است تا کارکنان وظایف دقیق خود را در سیستم مدیریت سلامتی و ایمنی بدانند و این مستلزم ارائه اطلاعات، آموزش، راهنمایی و نظارت متناسب با فعالیت‌های شرکت است.
    متناسب با خطرات احتمالی کار، تجهیزات انفرادی پیش‌گیرانه باید انتخاب شود و با انجام تمام اقدامات ممکن اطمینان حاصل شود که توسط فرد مربوطه به کار می رود.
    ما باید رویه‌های شرایط اضطراری را تهیه، مرور و به‌روز نماییم و تمام کارکنان باید وظایف خود را در هنگام شرایط اضطراری بدانند.
     این سیاست در هر جایی که فعالیت‌های شرکت عملی میشود کاربرد دارد و ما با پیمانکارانی که برای ما کار می کنند در این زمینه همکاری و نظارت خواهیم کرد.
     مقررات قانونی که در این زمینه در ارسا نهادینه شده بر مبنای استاندارد حداقل است اما ما تلاش می‌کنیم تا به بهترین وضعیت در زمینه ایمنی و سلامتی در حد توان خود دست یابیم.